top of page
medical-business-doctor-using-intelligence-network-data-analysis-diagnose-patient-health (

รู้จักเมดคิวรี

เราคือผู้ให้บริการโซลูชันด้านการออกแบบระบบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ครอบคลุมครบทั้งระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล ระบบการแลกเปลี่ยน เชื่อมต่อ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ ภายใต้เทคโนโลยีการรักษาข้อมูลทื่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

Our Group

bottom of page