top of page
doctor-hand-touching-white-hospital-sign-healthcare-icons-with-copy-space-assurance-insura
humancentricLogo (2).png

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ที่รองรับการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด

17011-hospital.png

Centrix ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสำหรับการจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนงานทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนามาให้มีความคล่องตัวในการต่อยอด และรองรับรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เวชระเบียน ประวัติการรักษา จนถึงการเงิน และรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากแหล่งอื่น เพื่อการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลคนไข้ระดับมืออาชีพ

ฟีเจอร์หลัก

med-S3-2-05.png

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบบนคลาวด์ และติดตั้งแบบ On Premise

med-S3-2-06.png

รองรับกระบวนการการทำงานในทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

med-S3-2-07.png

รองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเทคโนโลยี สำหรับกระบวนการเบิกจ่ายและตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ

med-S3-2-08.png

พัฒนาในรูปแบบ Web App ได้ จึงสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

med-centrix-icon-5.png

รองรับเทคโนโลยีใหม่ และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหรือซอฟแวร์อื่น ๆ ได้ เช่น SAP, CRM, ERP

" โรงพยาบาลตัดสินใจเปลี่ยนระบบสารสนเทศแบบเก่ามาเป็น Centrix on Cloud เนื่องจากไว้วางใจเรื่องการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงรองรับนโยบายการเบิกจ่ายตามสิทธิของประชาชนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนอกจากนี้ เรายังมั่นใจว่าจะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพจากระบบ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการบริการแก่คนไข้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา

- นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

bottom of page